Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 01/09/2560 ]
ผู้ต้องขังคุกโคราชเสี่ยงวัณโรค

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของวัณโรคภายในเรือนจำกลางนครราชสีมาจากการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ที่อยู่ในความดูแลของเรือนจำกลางนครราชสีมา กว่า 3,000 ราย พบผู้มีความผิดปกติทางปอดเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรคประมาณ 300 ราย ขณะนี้สาธารณสุขได้ดำเนินการให้การรักษาพยาบาล และแยกตัวผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยออกจากผู้ต้องขังปกติ
          นายภักดี ตั้งธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำ กลางนครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการควบคุมป้องกันดูแลการแพร่เชื้อของวัณโรคในเรือนจำ โดยในส่วนของผู้ต้องขังใหม่ เรือนจำ จะให้เจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจสอบประวัติสุขภาพผู้ต้องขังทุกรายว่ามีประวัติอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ้าง หากตรวจสอบพบผู้ต้องขังมีอาการเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรคต้องรีบคัดแยก ผู้ต้องขังให้ออกจากผู้ต้องขังปกติไว้ที่บริเวณสถานพยาบาล และเร่งดำเนินการรักษา

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้