Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 11/09/2560 ]
'เขาล้าน'ต้นแบบลดแม่วัยใส


          เมื่อวันที่ 9 กันยายน นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบ คีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 เพื่อลดปริมาณคุณแม่วัยใสสำหรับเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดย สสจ.ได้บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อ เสนอผลงานป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้นแบบระดับจังหวัด ส่งผลให้อัตรา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลดลงในสถิติระดับประเทศ
          "ขณะนี้ผลงานโดดเด่นจากการจัดตั้งเขาล้านโมเดล ที่ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบ คีรีขันธ์ โดยการสนับสนุนจาก อบต.เขาล้าน เพื่อลดจำนวนแม่วัยใสการเดิมมีจำนวนท้องก่อนวัยค่อนข้างสูง เนื่องจากเด็กในพื้นที่นิยมมีบุตรเร็ว ทำให้พื้นที่ ต.เขาล้าน ประสบผลสำเร็จได้รับ รางวัลในระดับภาค" นพ.สุรินทร์กล่าว

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้