Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 06/09/2560 ]
ขรก.ไทยแนวโน้มสุขมาก

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในที่ประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ "ความสุขราชการไทย 4.0" ว่า ในช่วง 4 ปี ของการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ 66 องค์กร ครอบคลุมคนในองค์กรภาครัฐ 120,000 คน และได้พัฒนานักสร้างสุของค์กรกว่า 1,700 คน ให้มีความรู้ และมีทักษะการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืน และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์บริบทของคนในองค์กร พบแนวโน้มความสุขของข้าราชการสูงขึ้น หลังจากที่มีการทำงานเรื่องความสุขทั้ง 8 ประการในองค์กร
          นางสุวรรณีกล่าวว่า คนในองค์กรภาครัฐที่ได้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มความสุขในการทำงานมากขึ้น จากปี 2556 ระดับความสุขในการทำงานร้อยละ 36 ในปี 2559 ร้อยละ 72 การก้าวเข้าสู่สังคม 4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสำคัญ ซึ่งการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กร นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน สสส.จึงได้ตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างความสุขราชการไทย 4.0 ที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มีสุขภาวะที่ดี

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้