Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 06/09/2560 ]
ขรก.ไทยแนวโน้มสุขมาก

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในที่ประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ "ความสุขราชการไทย 4.0" ว่า ในช่วง 4 ปี ของการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ 66 องค์กร ครอบคลุมคนในองค์กรภาครัฐ 120,000 คน และได้พัฒนานักสร้างสุของค์กรกว่า 1,700 คน ให้มีความรู้ และมีทักษะการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืน และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์บริบทของคนในองค์กร พบแนวโน้มความสุขของข้าราชการสูงขึ้น หลังจากที่มีการทำงานเรื่องความสุขทั้ง 8 ประการในองค์กร
          นางสุวรรณีกล่าวว่า คนในองค์กรภาครัฐที่ได้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มความสุขในการทำงานมากขึ้น จากปี 2556 ระดับความสุขในการทำงานร้อยละ 36 ในปี 2559 ร้อยละ 72 การก้าวเข้าสู่สังคม 4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสำคัญ ซึ่งการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กร นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน สสส.จึงได้ตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างความสุขราชการไทย 4.0 ที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มีสุขภาวะที่ดี

pageview  1076744    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved