Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 13/09/2560 ]
ดันรพ.อาหารปลอดภัย

 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข
          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์และประสานเชื่อมโยงกับเกษตรกร/ กลุ่มผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และการให้การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ประสานแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ รวบรวมวัตถุดิบ และสนับสนุนการขนส่ง
          สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานและข้อมูล แหล่งผู้จำหน่าย สืบราคาสินค้าที่ปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ กระทรวงมหาดไทย ประสานการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และ กระทรวงสาธารณสุข จะประสานและขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยลงไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง/หรือบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้