Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 06/09/2560 ]
ขรก.เสี่ยง3โรคร้ายหนี้สินเพิ่ม1-3ล้านผลงานวิจัยจุฬาฯ

    เผยข้าราชการไทยยุค 4.0 เสี่ยง 3 โรค "ความดัน- ไขมัน-เบาหวาน" แนวโน้ม ป่วย "ออฟฟิศซินโดรม" สูงขึ้น หลังพบสัญญาณป่วย"ภูมิแพ้ เครียด เนือยนิ่ง" ขณะที่ภาระหนี้สิน เพิ่มขึ้น 1-3 ล้าน จากที่อยู่อาศัยและ ผ่อนชำระสินค้า ระบุ"ความมั่นคง-สวัสดิการ" แรงจูงใจสำคัญดึงคนรุ่นใหม่มาทำงาน
          เมื่อวันที่ 5 กันยายน ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ ปี 2560 ในเวทีประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กร ภาครัฐ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากการเก็บข้อมูลคนในองค์กรภาครัฐ ในปี 2560 จำนวน 1,912 คน พบว่า 1 ใน 3 ของข้าราชการยังมีความเสี่ยง 3 โรคที่สำคัญคือ ความดัน โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน
          "ที่น่าสนใจคือ ในปีนี้เริ่มพบแนวโน้มโรคออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น โดยสัญญาณที่บ่งบอกคือ มีอาการภูมิแพ้ที่มีความถี่สูงขึ้น และยังพบว่า 1 ใน 5 มีภาวะความเครียดจากการทำงานในระดับที่สูง รวมถึงมีภาวะเนือยนิ่ง ออกกำลังกายน้อย ส่วนพฤติกรรมการ ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่วันนี้ไม่ใช่ปัญหาในระบบราชการ โดยพบว่า มีผู้ที่ดื่มหรือสูบเป็นประจำ 6% ส่วนกลุ่มเจนวายมีถึง 90% ที่ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ ยังพบมีแนวโน้มภาระหนี้สินมากขึ้น จากปี 2553 ภาระหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 1 ล้านบาท ส่วนปี 2560 ภาระหนี้ขยับมาที่ 1-3 ล้านบาท ซึ่งอันดับ 1 ของภาระหนี้สินคือ ที่อยู่อาศัย 56% ตามด้วยหนี้เงินผ่อนชำระสินค้าและบริการที่สูงถึง 45%" ดร.ศิริเชษฐ์ กล่าว
          ดร.ศิริเชษฐ์ กล่าวว่า ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ แรงจูงใจให้คนแต่ละรุ่นเข้ามาอยู่ในระบบราชการ ซึ่งพบว่า กลุ่มเบบี้บูม และกลุ่มเจนเอ็กซ์ มีความเหมือนกัน คือ ความมั่นคง ตามด้วยความรักในอาชีพ ส่วนเจนวาย อันดับ 1 คือ ความมั่นคง ตามด้วยรายได้และสวัสดิการ นอกจากนี้ ยังพบว่า สาเหตุที่จะทำให้กลุ่มเจนวายยังคงทำงานต่อในระบบราชการไม่ไปไหน คือ การมองถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเลื่อนขั้นตามวาระ จะเห็นได้ว่า ความมั่นคงยังเป็นอันดับ 1 ที่จูงใจให้คนรุ่นใหม่สนใจทำงานในระบบราชการ อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่มองเรื่องรายได้และสวัสดิการในสัดส่วนที่สูงกว่าความรักในอาชีพ ซึ่งรายได้ในปัจจุบันไม่แตกต่างจากภาคเอกชน ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้ภาครัฐแตกต่างและจูงใจคนรุ่นใหม่เข้าทำงาน คือ ความมั่นคงและระบบสวัสดิการ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพชีวิตในการทำงาน
          นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวว่า ข้าราชการ 4.0 ต้องยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ในมาตรา258 (4) กำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ งานวิจัยมากมายพบว่า งานที่จะเป็นราชการไทย 4.0 ได้ต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ องค์ความรู้ต้องเป็นนวัตกรรม ต่อยอด เหมือนบัวพ้นน้ำ ซึ่ง ก.พ.ดูข้าราชการพลเรือน 4 แสนคน พนักงานของรัฐ 3 ล้านกว่าคน นอกจากความสุขที่เพิ่มขึ้นแล้ว ต้องทำงานมากขึ้นและมีทักษะที่หลากหลาย ตามความคาดหวังของประชาชน
          "ดังนั้นส่วนราชการต้องปรับปรุงให้สถานที่ทำงานเป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อดึงดูดคนเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในอนาคตที่มีความคิดไม่เหมือนคนยุค 30 ปีที่แล้ว โดยนายกฯ มอบหมายให้คำนึงถึงบัญชีเงินเดือนที่หลากหลายเพื่อเลือกเส้นทางของรัฐที่ หลากหลาย ไม่ใช่ตามบล็อก รวมทั้งทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เกษียณเพื่อจับคู่กับงาน เพราะอายุเฉลี่ยคนไทยจากองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ 75 ปี จึงยังมีเวลาทำงานอีก 15 ปี" เลขาธิการ ก.พ. กล่าว
          ขณะที่ นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. กล่าวว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ของการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ จำนวน 66 องค์กร ครอบคลุมคนในองค์กรภาครัฐ 120,000 คน และได้พัฒนานักสร้างสุของค์กร กว่า 1,700 คน ให้มีความรู้และมีทักษะการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืน และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์บริบทของคนในองค์กร ซึ่งพบแนวโน้มความสุขของข้าราชการสูงขึ้น
          "หลังจากที่มีการทำงานเรื่องความสุขทั้ง 8 ประการในองค์กร โดยคนในองค์กรภาครัฐ ที่ได้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มความสุขในการทำงานมากขึ้น จากปี 2556 ระดับความสุขในการทำงานอยู่ที่ 36% ในปี 2559 อยู่ที่ 72% การก้าวเข้าสู่สังคม 4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสำคัญ ซึ่งการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กร นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน สสส. จึงได้ตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างความสุขราชการไทย 4.0 ที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มีสุขภาวะที่ดี" นางสุวรรณี กล่าว

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้