Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 29/08/2560 ]
กรมอนามัย ชูแนวคิดดูแลสุขภาพผู้สูงอายุยึด 'ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย'

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยร้อยละ95 ของผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คนอ้วน และเป็นโรคอ้วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ46 ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวจำนวน 6 แสนคนหรือร้อยละ 7.7 อยู่ลำพังกับคู่สมรสจำนวน 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 16 ในปี 2555 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2553 พบร้อยละ19.7 และจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.3 ในปี2583 และในปี 2553 องค์การโรคอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer's Disease International : ADI) ได้ประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า 35 ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 2.4 ล้านคน
          ส่วนในประเทศไทย จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า มีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอายุชายร้อยละ 6.8 ผู้สูงอายุหญิงร้อยละ9.2 หรือเท่ากับผู้สูงอายุวัยเกิน 60 ปีทุกๆ 12 คน จะพบเป็นโรคสมองเสื่อม1 คน
          กรมอนามัยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในอีก20 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี ที่ผ่านมามีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิดไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยหรือ 4 Smart ได้แก่ 1) Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ไม่หกล้ม โดยให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที 2) Smart Brain & Emotional ดูแลฝึกทักษะทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รณรงค์และส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ 3) Smart Sleep คือ นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง และ 4) Smart Eat กินอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ปลาทะเล ซึ่งมีกรดโอเมก้า 3 สูง ช่วยบำรุงประสาท สายตาและสมอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ความรอบรู้สำหรับประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่น สูงวัย สมองดี และคู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
          ทั้งนี้กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรงยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป ด้วยการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ส. คือสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย สนับสนุนองค์ความรู้แนวทางการดำเนินงานให้กับภาคีเครือข่ายทุกระดับและสรรเสริญด้วยการสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลและหน่วยงาน โดยจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้