Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 06/09/2560 ]
อย.เตือนน้ำดื่ม2ยี่ห้อพบปน2เชื้อท้องร่วง

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้ง อย.ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตเพื่อจำหน่าย อโมนา เลขที่ 8/509 หมู่ 4 ซอยวัดเวฬุวนาราม 15 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ส่งตรวจวิเคราะห์พบว่ามีโคลิฟอร์ม และอี-โคไล ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (3) แห่ง พ.ร.บ.อาหารและยา พ.ศ.2522 จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบดังนี้ น้ำดื่มคอฟฟี่ ผลิตโดยน้ำดื่มอควา เลขที่ 75/1 หมู่ 1 ต.อินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง บริษัทคอฟฟี่ทูเดย์ จำกัด ซ.นวมินทร์ 45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ และน้ำดื่มตราวังทองกรุ๊ป ผลิตโดยน้ำดื่มอควา
          ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 2 อย่าง พบโคลิฟอร์ MPN/100 มล. เท่ากับ 12 และพบอี-โคไล /100 มล. (เกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มล. โดยวิธีพีเอ็น และตรวจไม่พบชนิดอี-โคไล) จึงถือเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ดังนั้น จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทาง อย. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้