Follow us      
  
  

บางกอกทูเดย์ [ วันที่ 25/08/2560 ]
กรม สบส. เร่งฟื้นฟูสถานพยาบาลและให้ความรู้ประชาชนหลังน้ำลด

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ส่งทีมเอ็มเสิร์ทเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลหลังน้ำลด โดยดูแลหัวใจหลักของสถานพยาบาล ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่และส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนด้านสุขศึกษาที่อาจเกิดได้ในช่วงหลังน้ำลด เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคไข้หวัด และโรคอุจจาระร่วง
          นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงปัจจุบัน พบว่า สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) หรือทีมวิศวกรฉุกเฉิน จากกองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2, 3, 7 และ 8 เข้าฟื้นฟูสถานพยาบาลหลังน้ำลดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
          โดยทีมเอ็มเสิร์ทได้ดำเนินการเข้าไปจัดการฟื้นฟูโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยการปฏิบัติการหัวใจหลักของสถานพยาบาลในการจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ เช่น กู้ชุดยูนิตทำฟัน เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และซ่อมระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
          ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลให้สามารถมาใช้งานได้ตามปกติ สามารถบริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
          นายแพทย์ประภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้กองสุขภาพภาคประชาชน และกองสุขศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคที่อาจมาในช่วงหลังน้ำลด เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคไข้หวัด และโรคอุจจาระร่วง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าว และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนในการปฏิบัติงานที่ได้เสียสละ ทุ่มเท เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติต่อไป

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้